All about Ayurveda & Medicinal Plants

Medicinal Plants name in Sanskrit – Starting with Y

Share Button
SANSKRIT NameS of MEDICINAL plants starting with – Y
MEDICINALplant names in Sanskrit-Scientific-English
SANSKRIT NAMES SCIENTIFIC NAMES ENGLISH NAMES
Yakshakshi   Caesalpinia Bonduc Gray Nicker
Yashtimadhu- Madhuka, Yashti,  Atirasa,  Madhuparni Glycyrrhiza Glabra Linn. Papilionaceae Licorice (Root)
Yavakshara  Hordeum Vulgare Kshara of Barley  
Yavani – Vatari, Shulhantri, Agnigandha, Agnivardha   Trachispermum Amami Linn. Sprague. Umbelliferae Kings’ Cumin, Bishop’s Weed
Yavasa –  Duhsparsha, Ananta,  Samudranta, Kacchura Alhagi Pseudalhagi Desv., Maurorum Desv. Camel thorn, Persian Manna Plant
Yukta  Pluchea Lanceolata Rasna, Camphorweeds
Yuthi Parni Rhinacanthus Communis Snake Jasmine, Dainty Spurs
Yuthika-  Pushpagandha, Ganojjvala, Ganika  Jasmin Auriculata Vahl. Oleaceae Needle Flower Jasmine

Medicinal Plants name in Sanskrit – Starting with Y

Share Button
Back to Top